PL
EN

2023-08-14

/

Dariusz Zbytniewski

hotele-zrownowazony-rozwoj628039.jpg

Branża hotelarska jest istotnym konsumentem energii i wody oraz generuje znaczne ilości odpadów. Mimo wielu inicjatyw zrównoważonego rozwoju, stoi ona wciąż przed istotnymi wyzwaniami obniżenia emisji gazów cieplarnianych i usprawnień w obszarze ESG.  

 

Rola zrównoważonych praktyk w całym cyklu życia hotelu

 

Ocena cyklu życia (LCA- Life Cycle Assessment) ) to systematyczna analiza potencjalnego wpływu produktów lub usług na środowisko w całym cyklu ich życia. W branży hotelarskiej wyróżnić można 3  fazy cyklu życia obiektu hotelowego: rozwój, operacje oraz sprzedaż. W ocenach tych uwzględnia się  też procesy upstream (poprzedzające) – np. procesy zachodzące u dostawców  i downstream (następujące po usługach świadczonych w hotelu) np. zarządzanie odpadami.

 

W fazie rozwoju aktywów hotelowych –im wcześniej uwzględnione zostaną aspekty zrównoważonego rozwoju tym lepiej, poczynając od projektowania obiektu (zrównoważone budynki, pasywne obiekty,) jego budowę (wykorzystanie materiałów produkowanych w sposób zrównoważony, konstrukcję „zielonych hoteli”) do finansowania (wzrost zainteresowania inwestycjami zorientowanymi na ESG).

 

Większość cyklu życia hotelu przypada na fazę działalności operacyjnej -zarówno pod względem czasu trwania, jak i wykorzystania zasobów. Dlatego niezmiernie istotne jest, aby operatorzy (i właściciele) hoteli byli świadomi, czy ich działania są zgodne z najlepszymi praktykami zrównoważonego rozwoju.  

 

 • W ramach codziennej działalności podmioty z tego sektora koncentrują się na: wdrażaniu systemów pomiaru i zarządzania, zrównoważonym sourcingu, lokalnych zakupach oraz działaniach związanych z obiegiem zamkniętym 
 • Inwestycje modernizujące są okazją  do zmniejszenia emisji (czujniki obecności, termostaty w pokojach gościnnych, instalacje fotowoltaiczne). 

 

W fazie sprzedaży wartość aktywów zależy od przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Aktywa zapewniające zrównoważony rozwój będą generować wyższe przepływy pieniężne dla inwestorów/ właścicieli w okresie ich posiadania oraz tworzyć wyższą wartość przy wyjściu z biznesu. Może to być osiągnięte poprzez:

 

 • Większe przychody: Badania międzynarodowe wskazują, iż 53% gości hotelowych jest skłonna zapłacić więcej za przyjazne środowisku produkty
 • Zwiększone marże: Wyższa zgodność ze standardami zrównoważonego rozwoju oznacza większą wydajność budynku i niższe koszty operacyjne - lub z perspektywy społecznej, zadowolonych pracowników, których łatwiej utrzymać, co przekłada się niższe koszty rekrutacji i szkolenia.

 

Aktywa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju generują większe zainteresowanie inwestorów, stąd pula potencjalnych nabywców jest wyższa, co przyczynia się do generowania „zielonej premii” dla sprzedających. I odwrotnie aktywa nie spełniające wymagań zrównoważonego rozwoju będą coraz mniej atrakcyjne dla nowych inwestorów. Właściciele  takich aktywów będą pod coraz silniejszą presją udzielania dodatkowych rabatów za sprzedaż aktywów nie spełniających tych wymagań.

 

Przykłady działań ESG w branży hotelarskiej

 

Aby spełnić cele nakreślone w Porozumieniu Paryskim, branża hotelarska musi zmniejszyć roczną emisję dwutlenku węgla w przeliczeniu na pokój o 66% do 2030 roku i o 90% do 2050 roku. Wiodące sieci hoteli zaangażowały się w realizację strategii dekarbonizacji zgodnie z metodologią Science Based Targets Initiative.

Hilton, jedna z największych sieci hotelowych, prowadzi następujące działania związane z redukcją emisji:

 

 • pomiar i redukcja śladu węglowego – sieć zobowiązała do zmniejszenia intensywności emisji o 61%  (zakres 1 i 2) do 2030;
 • poprawa efektywności energetycznej,
 • zwiększenie zużycia energii odnawialnej,
 • ograniczenie odpadów i recycling,
 • oszczędzanie wody,
 • zrównoważone projektowanie i budownictwo,
 • kompensowanie śladu węglowego,
 • wdrażanie nowych innowacyjnych technologii,
 • szkolenia i budowanie zaangażowania pracowników.

 

Rozwój pracowników, bazy franczyzobiorców, sieci dostawców, zapewnienie równości i integracji wszystkich interesariuszy stało się priorytetem dla wielu firm hotelarskich. Sprawy społeczne obejmują również kwestie związane z dobrostanem gości i pracowników, praktykami pracowniczymi, wolontariatem, jak również programami szkoleniowymi.

Wielu operatorów dokonuje wyboru dostawców w oparciu o zgodność z priorytetami ESG. Jednym z celów Hilton związanych z integracją jest podwojenie wydatków na zaopatrzenie u lokalnych, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy dążą do uczynienia z hoteli integralnej części większej społeczności, zwiększając zaangażowanie w akcji charytatywne i wolontariat.

 

Kwestie związane z ładem korporacyjnym obejmują różnorodność rad nadzorczych, etykę firmy, przejrzyste raportowanie na temat celów dotyczących środowiska i społeczeństwa oraz jasne wytyczne dotyczące wynagrodzeń kadry kierowniczej.

 

Presja klientów

Międzynarodowe badania klientów hoteli i firm hotelarskich jednoznacznie wskazują na rosnącą świadomość zrównoważonego rozwoju.  

 

 • Ponad 50% badanych podróżnych twierdzi, że względy środowiskowe i zrównoważony rozwój są podstawą przy planowaniu podróży. (Google Insights)
 • 71% gości planowało podróżować "bardziej ekologicznie", a ponad połowa wskazała, że jest zdecydowana dokonywać bardziej świadomych ekologicznie wyborów podróżniczych w ciągu najbliższego roku. (Booking.com)

 

Podsumowanie

Branża hotelarska podejmuję coraz więcej działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Najczęściej dotyczą one: efektywności energetycznej, zarządzania wodą, zarządzania odpadami, zrównoważonego budownictwa, edukacji.

Największe wyzwania i obszary usprawnień dotyczą: (1) współpracy z dostawcami (wprowadzenie zrównoważonych praktyk w łańcuchu dostaw); (2) zrównoważonych inwestycji (wymagane znaczne nakłady kapitałowe);  (3) transparentnego i wiarygodnego raportowania – aby ocenić skuteczność i postępy realizacji działań mających się przyczynić do zrównoważonego rozwoju.

 

Wzrastająca świadomość ekologiczna klientów, presja na ochronę środowiska, w tym nowe regulacje będą wpływały na wzrost znaczenia działań ESG w branży hotelarskiej.

 

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040