PL
EN

Bariery rozwoju firm

/

Dariusz Zbytniewski

10-barier-rozwoju-firm949281.jpg

Lata prac z firmami dużymi oraz z segmentu MMSP wskazują, że niezależnie od branży, w której podmioty te działają - wyróżnić można 10 barier rozwoju firm. Zostały omówione poniżej wraz z potencjalnymi rozwiązaniami zdiagnozowanych problemów

 

1. Sposób myślenia. Czy podejście do biznesu kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla powstrzymuje rozwój Twojej Firmy. Czy obawy przed możliwością niepowodzeń we wdrażaniu rozwiązań zwiększających innowacyjność, efektywność i elastyczność Firmy nie wpływają negatywnie na zdolność Firmy do rozwoju. Sposób myślenia kadry menadżerskiej/ właścicieli może być jedną z podstawowych barier rozwoju.

 

  • Rozwiązanie: Diagnoza organizacji i jej poszczególnych funkcji (produkcja, sprzedaż, marketing, obsługa klienta), wnioski ze zwycięstw i porażek.  Rekomendacje zmian, aby myślenie i postawy kadry menadżerskiej nie były  barierą, lecz stymulowały rozwój. Coaching

 

2. Priorytet działań bieżących nad rozwojowymi. Czy bieżące kierowanie Firmą nie powoduje, że kadra kierownicza/Zarząd/ właściciele nie mają czasu na planowanie i wdrażanie strategii biznesowej oraz realizację działań mogących mieć istotny wpływ na rozwój firmy?  Czy firma ma zdefiniowane cele w  perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej? Kluczowe wyzwanie to umiejętność przejścia z zarządzania operacyjnego do zarządzania strategicznego. Dla Firmy plan strategiczny i wizja to krytyczne punkty wejścia na ścieżkę trwałego rozwoju

 

  • Rozwiązania: Diagnoza organizacji, delegowanie zadań i odpowiedzialności., zdolność opracowania i wdrażania strategii.

 

3. Wiedza, doświadczenie i umiejętności. Czy Twoja organizacja musi zwiększyć swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności, aby dalej się rozwijać? Jakie dodatkowe umiejętności przywódcze, zarządcze, techniczne są niezbędne, aby mogła rosnąć? Rozważ celowość inwestycji w wiedzę, doświadczenie i umiejętności Twojego zespołu, aby umożliwić rozwój Firmy. Możesz również skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci w rozwoju Twojej firmy.

 

  • Rozwiązanie: Definicja luk kompetencyjnych i sposobów ich zamykania. Coaching, interim management  

 

4. Nie zmieniany model działania. Kiedy ostatni raz Twoja firma wprowadziła zmiany w organizacji, produktach, sposobie obsługi klientów? Czy prowadzona jest ona bez istotnych zmian od  wielu lat, ale teraz coraz trudniej jest jej się rosnąć? Czy sugestie modyfikacji nie napotykają na opór „po co zmieniać? zawsze tak było”. Rozwój biznesu wymaga elastyczności, otwartości na zmiany, i kreatywności, gotowości postępowania w inny sposób lub robienia czegoś innego. Co powinno być zmienione w Twoim biznesie w pierwszej kolejności, aby umożliwić rozwój ?

 

  • Rozwiązanie: Analiza modelu działania firmy pod kątem najlepszych praktyk w sektorze, opracowanie mapy drogowej (harmonogramu) transformacji organizacji

 

5. Nieefektywne systemy, procesy i procedury. Czy funkcjonujące w organizacji systemy, procesy i procedury są nieefektywne i nieskuteczne? Aby umożliwić rozwój, być może niezbędna będzie ich zmiana oraz inwestycje w systemy IT.  Co po stronie operacyjnej w największym stopniu utrudnia  rozwój Twojej Firmy?

 

  • Rozwiązanie: Analiza procesów i procedur oraz rekomendacje zmian pod kątem ich optymalizacji, wdrożenie systemów zarządczych zwiększających efektywność organizacji  

 

6. Administrowanie a nie zarządzanie Firmą. Czy w Twojej firmie przeważa reaktywne zarządzanie, tj. decyzje podejmowane głównie pod presją innych wydarzeń?  Rozwój wymaga proaktywnego zarządzania,  w tym zwłaszcza definicji strategii biznesowej, planowania co należy zrobić, aby osiągnąć cele, monitorowania stopnia realizacji planów, priorytetyzacji działań.  Niezbędna jest dokładna wiedza o wszystkich obszarach działalności Firmy - poprzez monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności, regularną komunikację, informacje zwrotne,  spotkania z pracownikami i kluczowymi interesariuszami oraz słuchanie opinii klientów.

 

  • Rozwiązanie: Regularne przeglądy i aktualizacja strategii biznesowej, rozumienie oczekiwań klientów i ich doświadczeń w kontaktach z organizacją, rozumienie oczekiwań pracowników   

 

7. Zbyt duża awersja do ryzyka (lub zbyt duży apetyt na ryzyko). Czy Firma boi się podejmować ryzyko w swojej działalności lub podejmuje nadmierne ryzyko? W każdej działalności biznesowej wyznaczyć można optymalny poziom ryzyka –  do zaakceptowania przez  kierownictwo i właścicieli Firmy. Zbyt duża awersja do ryzyka może utrudniać rozwój Firmy, a zbyt duży apetyt na ryzyko może prowadzić do jej upadku. Rozwój firmy wiąże się z podejmowaniem mierzalnego ryzyka, proporcjonalnego do prowadzonej działalności.

 

  • Rozwiązanie: Opracowanie i wdrożenie planu zarządzania ryzykami w firmie przed ich wystąpieniem. Opracowanie procedur minimalizujących wystąpienie zagrożeń w działalności operacyjnej Firmy.  

 

8. Brak środków na rozwój firmy. Czy Firma boryka się z trudnościami z powodu braku zasobów: pracowników, środków trwałych, zasobów finansowych. Rozwój wymaga adekwatnych zasobów- pod  względem ilościowym i jakościowym Być może należy dokonać priorytetyzacji  w procesie pozyskiwania dodatkowych zasobów.

 

  • Rozwiązanie: Ocena zasobów firmy pod kątem dostosowania do realizacji celów strategicznych firmy. Plan pozyskiwania dodatkowych zasobów.   

 

9. Niewłaściwie realizowane funkcje sprzedaży i marketingu. Kiedy po raz ostatni Firma przeprowadziła audyt działalności sprzedażowo-marketingowej? Jak zmienia się sposób realizacji tych funkcji. Nasze doświadczenia wskazują, że wiele firm zakłada, że będzie osiągać wysokie przychody bez inwestycji w sprzedaż i marketing lub bez zmian w sposobie funkcjonowania w tych obszarach. To co jest właściwe dzisiaj, może nie być wystarczające jutro. Sukces w tych obszarach wymaga elastyczności i kreatywności.

 

  • Rozwiązanie: Audyt funkcji sprzedażowo- marketingowych, rekomendacje zmian na podstawie najlepszych praktyk. Wdrożenie narzędzi do zarządzania sprzedażą.    

 

10. Nisko postrzegana obsługa klienta. Co Twoi klienci sądzą o produktach/ usługach Firmy? Może Twoja organizacja nie rozwija się w oczekiwanym tempie, ponieważ klienci są niezadowoleni z otrzymywanych produktów/usług. Wysoki poziom satysfakcji klientów jest warunkiem koniecznym dla zrównoważonego rozwoju firmy. Jakie zmiany należy wprowadzić w relacjach z klientami?

 

  • Rozwiązanie: Systematyczne oceny satysfakcji klientów z interakcji z Firmą oraz z produktów usług. Pro-kliencka transformacja organizacji. Opracowanie i wdrożenie programów lojalnościowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli Firma nie umie wyciągnąć wniosków z trendów w biznesie i podejmuje decyzje oparte na wyrywkowych danych lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę.

Bill Gates, współzałożyciel Microsoft

ZAINTERESOWANY NASZĄ OFERTĄ?

KONIECZNIE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

office@dzconsulting.pl

05-077 Warszawa

ul.Jodłowa 47

+48 696 006 040